KONU ve TARAFLAR:

a) www.pegperegoshop.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İstanbul adresinde mukim Mar Bebek Ürünleri San.Ve Tic.Ltd.Şti.(Bundan böyle "MAR" olarak anılacaktır).

b) www.pegperegoshop.com.tr  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan sonra "Üye ve Kullanıcı" olarak anılacaktır)

 Aşağıdaki şartlarda internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlere dair hak ve yükümlülükleri kabul etmiştir.


GENEL HÜKÜMLER

Üye, www.pegperegoshop.com.tr adresinde mukim internet sitesini ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmak suretiyle aşağıda maddeler halinde sayılan yükümlülükleri kabul etmiştir.  Üyenin işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde "MAR" üyelik sözleşmesini iptal edebilir, askıya alabilir veya üyenin sitedeki üyelik işlemlerinde kısıtlama yapabilir.


TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler  : Üyelerin iş bu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla MAR tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Ürün                     : www.pegperegoshop.com.tr internet sitesi üzerinden satışa sunulan ürünler.

İnternet Sitesi       : www.pegperegoshop.com.tr  alan adı ile ulaşılabilen MAR'ın iş bu sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetleri sunduğu internet sitesi

Üye/Üyeler            : İnternet sitesine üye olan ve internet sitesi'nde yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler.

 


HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

♦ Üye, Siteye üye olurken verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi durumda MAR'ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

♦ Üye, Siteye üyelik esnasında sağladığı ve/veya daha sonrasında sağlayacağı gerek kendisi gerekse velisi ya da vasisi olduğu ve on sekiz yaşını aşmamış küçükler ile ilgili tüm bilgi ve her neviden kişisel verileri kullanmak, kayıt altına almak ve bu bilgileri gerek www.pegperegoshop.com.tr ve gerekse sair üçüncü kişilerle paylaşmak konusunda kanunun gerektirdiği her biçimde yetkilendirilmiş olduğunu kabul ve beyan eder.

♦ Üye, Üyeliğin başlatılması esnasında siteye ilettiği cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresinin "kendisiyle iletişime geçilmesi" amacıyla ve kendisi tarafından verildiğini ve kendisine ticari ileti gönderilmesine onay verdiğini kabul ve beyan eder.

♦ İnternet sitesi tarafından üyeye verilen kullanıcı adı ve şifre yalnızca üyeye ait olup, üçüncü kişilerle bu bilgilerin paylaşılması halinde tüm sorumluluk üyeye aittir. MAR bu konuda hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemektedir.

♦ Üye internet sitesi kullanımlarında tüm yasal mevzuata uygun davranacağını kabul ve beyan eder. Üye hiçbir şekilde internet sitesini başkalarını ve veya kamu düzenini bozacak şekilde kullanamaz ve üçüncü kişilerin kullanımını engelleyici şekilde spam, virüs gibi işlemlerde bulunamaz.

♦ İnternet sitesi üzerinden yapılan yorum ve değerlendirmeler tümüyle üyelerin kendi düşünceleri ve eylemleri olup, hiçbir şekilde MAR bunlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.,

♦ www.pegperegoshop.com.tr sitesi Ya da MAR  tarafından işletilmekte olan sair tüm internet sitelerinin işleyişine hiçbir surette müdahale etmeyeceğini, sitenin işleyişini kısmen ya da tamamen engelleyecek fiili yahut sair hiçbir eylem içerisinde bulunmayacağını,

♦ ''Peg Perego" markası ve www.pegperegoshop.com.tr  sitesi içerisinde yer verilmiş olan tüm marka ve sair işaretler ile her tür veritabanı, web sitesi, yazılım kodları, html kodu ve diğer kodlar ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların ve her neviden verilerin münhasıran www.pegperegoshop.com.tr.'e ait ve/veya MAR tarafından lisanslanmış olduğunu, tüm bu marka, işaret ve verilerin izinsiz olarak kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı ve 5846 Sayılı Kanun ile 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden doğanlar başta olma üzere tüm haklarının MAR ve sair ilgili hak sahiplerine ait olduğunu ve bu marka, işaret ve verileri hak sahiplerinin izni olmaksızın değişiklik yaparak ya da yapmaksızın kullanmayacağını, SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.pegperegoshop.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, www.pegperegoshop.com.tr 'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak ve/veya sergilemek eylemlerinde bulunmayacağını,

♦ MAR' ın www.pegperegoshop.com.tr  sitesi ve ürün fiyatları da dahil olmak üzere bu adreste yer verdiği içeriğin tamamı üzerinde gerekli gördüğü zaman ve şartlarda ve dilediği gibi değişiklik yapabileceğini, sitenin içeriğinde yer verilen ürünlere ait satışları kısmen ya da tamamen durdurabileceğini, ÜYE tarafından tamamlanmış olsa dahi şartların gereği doğrultusunda satışı kısmen ya da tamamen iptal edilebileceğini veya ÜYE onayıyla satışı tamamlanan ancak teslim edilmeyen ürünün muadili ile değiştirilebileceğini,

♦ www.pegperegoshop.com.tr' in  site kullanıcılarına sunduğu her neviden indirim ve promosyonu ve bunların kullanım şart ve koşullarını dilediği zaman değiştirebileceğini; kötü niyetli veya yasaya aykırı veya işbu sözleşmeye aykırı kullanımlar halinde üyeliğin iptal ya da askı yetkisinin ve/veya üyeliklerle ilgili sınırlama yetkisinin MAR'da olduğun kabul beyan ve taahhüt eder.

♦ MAR' ın önceden herhangi bir şekilde ihtar veya bildirimde bulunmak mükellefiyet altında olmaksızın site üzerinde sunmakta olduğu elektronik alışveriş hizmetini dilediği zaman kesintiye uğratmak ya da bu hizmetin her neviden şartını ve site üzerinde sunulan formları ve verileri dilediği şekilde ve zamanda değiştirmek, geliştirmek ya da kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak haklarına sahip olduğunu,

♦ www.pegperegoshop.com.tr sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan MAR' ın sorumlu tutulamayacağını KABUL, BEYAN ve TAAHHÜT EDER.

♦ Tüketici Kanunu hükümlerinin satışlarda uygulanabilmesi için üyelerin bireysel üyelik yapmaları ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre Tüketici sıfatını taşımaları gerekir. Aksi durumlarda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanılamaz.

♦ Hediye çeki, indirim, promosyon gibi uygulamalarda Mar her türlü değişikliği yapma hak ve yetkisine sahiptir. Bu tür uygulamalar anlık olarak değişiklik gösterebilir. Üye anlık değişiklikler ya da stoklarla ilgili durumlar hakkında herhangi bir hak ileri süremez.

♦ Kişisel bilgilerin, MAR'ın ağır kusuru harici üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde MAR'ın sorumluluğuna gidilemez.

♦Üyeler diledikleri zaman üyelik koşullarını ve prosedürlerini yerine getirerek üye olabilir ve üyelikten ayrılabilirler. www.pegperegoshop.com.tr internet sitesindeki imkanlardan ve hizmetlerden yalnızca üyelik devam ettiği sürece faydalanılabilir.

♦ Uyuşmazlık halinde MAR'ın ticari defter ve kayıtları ile internet sitesine dair kayıtları münhasır delil olarak kabul edilmiştir.

♦ İşbu üyelik sözleşmesi bakımından 18 yaşından büyük olmak ya da yasal çerçevede veli ya da vasi tarafından üyelik işlemleri yapılması gerekmektedir.

♦ İşbu sözleşme koşulları genel işlem şartları olmayıp, taraflarca kabul edilmiş şartları içermektedir.

♦ Üyelere dair kullanıcı bilgilerini değiştirme ve silme hakkı MAR'a aittir. MAR bu işlemler için herhangi bir gerekçe göstermek mecburiyetinde değildir.

♦ MAR BEBEK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (6120552145) tarafından  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, internet sitesine girilmiş olan kişisel verileri reklam, tanıtım, istatistik bilgilerinin tutulması amacıyla işleyebileceği gibi dilerse KRAFT BEBEK ÜRÜNLERİ TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ, ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.,  şirket bayi ve çalışanlarına aktarabilir. İlgili kişi; kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

♦ Üye, MAR BEBEK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (6120552145)'nin  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, internet sitesine girmiş olduğu kişisel verileri reklam, tanıtım, istatistik bilgilerinin tutulması amacıyla işlemesine ve KRAFT BEBEK ÜRÜNLERİ TİC. ve SAN.  LTD. ŞTİ, ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.,  şirket bayi ve çalışanlarına aktarımına muvafakat etmiştir.


UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşme Türk Hukuku'na tabidir.


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

 MAR ve grup şirketlerinin ve program ortaklarının mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içerikler göndermek, ürünler, çözümler ve kampanyalar hakkında -birbirlerinin ürünleri için dahi- beni sms, e-mail, telefon, mektup vb. yöntemlerle bilgilendirmek için, telefon numaramı ve e-posta adresimi kullanmasına, yasal düzenleme kapsamında ticari iletişim ve ticari elektronik ileti gerçekleştirebilmesine, sms, e-mail, telefon, mektup vb. yöntemlerle her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın verdiğim izinleri ve onayları geri alacağımı bilerek izin/onay veriyorum. Üye olurken verdiğim üyelik bilgilerinin de tarafıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim.


TEBLİGAT

İşbu sözleşme kapsamında üyelik başvurusu esnasında üye tarafından bildirilen adres ve bilgiler tebligat ve iletişim adresidir. Üye adres değişikliklerini bildirmediği müddetçe, mevcut adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir.


YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme elektronik ortamda onaylanmasıyla yürürlüğe girer.