KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

Atak Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan değerli müşterilerimiz, üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz dahil olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK” veya “Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kanun gereğince işbu Aydınlatma Metni vasıtasıyla veri işleme faaliyetimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, bu kapsamda sahip olduğunuz hakları bildirmek isteriz.

A) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanuna ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde aşağıda yer verilen amaçlarla işlemektedir:

 • Ürün, hizmet alımı ve benzeri işlemleri bizzat veya temsilci aracılığıyla gerçekleştiren müşterilerimizin kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • Elektronik veya fiziki ortamda ilgili kişilerle iletişim sağlamak,
 • İlgili mevzuat hükümleri ve taraf olunan sözleşmeler gereğince üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek ve yasal haklara başvurmak,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize, web sitesi/mobil uygulamalardaki üyelerimize ve ziyaretçilerimize beklentileri ve istekleri doğrultusunda ilgilenebilecekleri ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında bilgi verebilmek,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar ve sair surette alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek, müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için bizzat veya anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak,
 • Daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla web sitesi/mobil uygulamaların güvenliğini sağlayabilmek,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar ve sair surette oluşturulan siparişlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve yürütülmesi, sonuçlandırılması, müşterilerimize siparişleri hakkında güncel bilgi verilmesi, teslimat durumu hakkında SMS ve E-Posta gönderilmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülebilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Finans ve  muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işleri, talep ve şikayetlerin takibi.

 

 

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler ve toplanma amaçları, sunulan hizmet ve kurulan sözleşmelere göre değişiklik arz edebilmektedir. Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, amaç ve hukuki sebepler dahil olmak üzere veri işleme faaliyetine ilişkin detaylı bilgilere web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

B) Kişisel Verileriniz Kimlerle Ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, Kanun'un 8. ve 9. maddeleri uyarınca ilgili kişilerin izni dahilinde gerçekleştirilmekte ve kural olarak ilgili kişinin onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte Kanun’da sayılan bazı hallerde ilgili kişinin rızası aranmaksızın kişisel verilerin paylaşılabileceği öngörülmüştür. Bu kapsamda; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz gereğince, talep edilmesi halinde kişisel verileriniz adli merciiler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizin en iyi şekilde sunulması ve müşterilerimizin faydalandırılması, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, verilen hizmetlerin takibi ve denetimi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, web sitesi ve mobil uygulamalarımızın güvenliğini sağlamak ve üst düzey bir alışveriş deneyimi oluşturmak amaçlarıyla anlaşmalı üçüncü kişilere, tedarikçilerimize ve hukuk danışmanlarımıza kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

C) Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler İle Toplanmaktadır ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz, kurumsal web sitelerimiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada sunucularımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve depolanmaktadır.

Kişisel verileriniz, kural olarak açık rızanız dahilinde veya Kanun'un 5/2. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

D) Kişisel Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamında Hakları Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı Web sitemizde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Büyükdere Caddesi Maya Akar Center NO:100 Kat:20 Esentepe / Şişli / İstanbul 34394 adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu atakdisticaretas@hs1.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirketin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır. Ayrıca, kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için kvkk@ataknet.com e-posta adresinden Şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

ŞİRKET UNVANI : MAR BEBEK ÜRÜNLERİ  LTD. ŞTİ.

Adres                  : Büyükdere Caddesi Maya Akar Center NO:100 Kat:20 Esentepe / Şişli / İstanbul

E-Posta Adresi   : info@pegperegoshop.com.tr

Telefon No       : +90 (212) 211 74 00 (pbx)